Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS TRÀNG LƯƠNG

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS TRÀNG LƯƠNG


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS TRÀNG LƯƠNG

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Số:  18/KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

        Tràng Lương, ngày 20  tháng 03  năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

 QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS TRÀNG LƯƠNG

 

 

- Căn cứ chỉ thị 07/CT-TTg ngày 19 tháng 03 năm 2014 của thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng;

- Căn cứ chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng;

- Căn cứ công văn số 385/SGD&ĐT-VP ngày 02 tháng 03 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; tăng cường công tác quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và công tác thi đua, khen thưởng.

- Căn cứ quyết định số 59/QĐ-PGD&ĐT Đông Triều ngày 09 tháng 03 năm 2015 về việc ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức trong Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều;

I. Mục đích

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ; từng bước xây dựng đội ngũ công chức viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảm bảo nghiêm minh trong thực thi pháp luật.

- Thực hiện công khai các hoạt động nhiệm vụ, công vụ và quan hệ xã hội của cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong công tác phòng chống tham nhũng nói riêng và thực hiện các quy định của Pháp luật nói chung.

- Là căn cứ để xử lý trách nhiệm khi cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm các chuẩn mực đạo đức khi thi hành nhiệm vụ, là cơ sở để giám sát việc chấp hành pháp luật là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng năm.

 II.  Đối tượng áp dụng

Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Tràng Lương

 III. Nhiệm vụ cụ thể

- Cán bộ giáo viên, nhân viên khi thi hành nhiệm vụ, công vụ phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức. viên chức tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Luật Cán bộ, công chức và các quy định về nghĩa vụ của viên chức tại Điều 16, Điều 17,Điều 18 của Luật Viên chức.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ, không đúng quy định của cán cán bộ, giáo viên, nhân viên khác trong cùng cơ quan, phản ánh kịp thời những sai phạm của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý và sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của toàn thể giáo viên , nhân viên trong nhà trường.

VI. Các quy định chung

  1. Quy định về việc chấp hành các quyết định đối với cán bộ,  giáo viên, nhân viên khi thực thi nhiệm vụ, công vụ;

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành quyết định của cấp chính quyền, phối hợp với cán bộ, giáo viên khác trong cùng cơ quan để cùng thực hiện nhiệm vụ, công vụ có hiệu quả.

- Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành quyết định quản lý của cấp trên

- Khi thực hiện quyết định của cấp trên nếu phát hiện quyết định đó sai trái pháp luật hoặc không phù hợp với thực tiễn thì phải báo cáo ngay với cấp trên.

  1. Quy định về giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân, phụ huynh, học sinh khi cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ;

- Khi được giao nhiệm vụ để giải quyết các yêu cầu của phụ huynh, học sinh phải có trách nhiệm hướng dẫn công khai quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo các yêu cầu của phụ huynh, học sinh được giải quyết đúng luật, đúng thời gian quy định.

- Khi được giao nhiệm vụ để giải quyết các yêu cầu của phụ huynh học sinh phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo đúng quy định của pháp luật.

  1. Quy định trong giao tiếp hành chính

- Khi làm việc phải mặc trang phục phù hợp với môi trường giáo dục, phải đeo thẻ công chức, viên chức theo quy định; phải giữu uy tín, danh dự cho cơ quan, cho lãnh đạo và đồng nghiệp.

- Trong giao tiếp với phụ huynh, học sinh phải có thái độ lịch sự, văn hóa, tác phong nhanh nhẹn

- Phát huy kinh nghiệm, sáng tạo, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, phát huy tính dân chủ.

- Tôn trọng, phục tùng lãnh đạo, chấp hành nhiệm vụ được giao đồng thời phát huy tính tự chủ, dám chịu trách nhiệm;

- Trong quan hệ đồng nghiệp phải chân thành, nhiệt tình, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, phối hợp và góp ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ để giải quyết nhanh, hiệu quả.

  1. Trong quan hệ xã hội

- Khi tham gia hoạt động xã hội thể hiện văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử, trang phục để người dân, phụ huynh, học sinh tin yêu

- Phải có trách nhiệm hướng dẫn phụ huynh học sinh khi tham gia vào các hoạt động thuộc lĩnh vực mình được giao đúng quy định của pháp luật

- Chấp hành và vận động mọi người chấp hành đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện kế hoạch dân số và gia đình, phòng chống bệnh tật, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật phải có trách nhiệm thông báo với cơ quan có thẩm quyền xử lý;

  V. Những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên  không được làm.

- Phải thực hiện những quy định tại điều 18,19, 20 của Luật Cán bộ, công chức; Điều 19 của Luật viên chức; các Điều 37, Điều 40 của Luật phòng, chống tham nhũng và Điều 6 của Quy định về đạo đức nhà giáo về những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên không được làm

- Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ không được mạo danh để giải quyết công việc.

- Không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi nhiệm vụ do mình thực hiện gây ra hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan

- Không được kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những người trong cơ quan khi thực hiện nhiệm vụ

- Không được che dấu, bưng bít và làm sai lệch nội dung các phản ảnh của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị mình hoặc cơ quan tổ chức khác về những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không đúng quy định của pháp luật.

- Khi được giao giải quyết các yêu cầu không được từ chối mà cần giải quyết phù hợp vơi trách nhiệm, nhiệm vụ được giao

- Không được làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến phụ huynh, học sinh khi được giao nhiệm vụ giải quyết

- Không được lợi dụng quyền hạn mạo danh để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động xã hội

- Không được sử dụng tài sản, phương tiện công cho các hoạt động xã hội không thuộc hoạt động nhiệm vụ công vụ

- Không được tham gia chơi cờ bạc, cá độ, sử dụng chất kích thích, vi phạm luật giao thông

- Không được vi phạm các quy tắc ở nơi công cộng, không được vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục tại nơi công cộng

- Không được vi phạm các quy định về đạo đức công dân đã được pháp luật quy định.

 

VI. Tổ chức thực hiện

- Thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý công chức, viên chức. Tập trung nghiên cứu, thực hiện tốt các yêu cầu, nội dung, giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012;

- Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các nội dung quản lý công chức, viên chức gồm: Tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, nâng ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, chế độ tiền lương và đãi ngộ, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức;

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung quy định của pháp luật về công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; tập trung chỉ đạo xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển công chức, viên chức;

-  Thực hiện việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ;

- Chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp thông tin, tuyên truyền việc phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị;

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động ngăn chặn, phòng, chống để đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan có trách nhiệm gương mẫu và quản lý chặt chẽ quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức thuộc quyền quản lý;

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý;

-  Hoàn thiện các quy định về nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để bảo đảm hiệu quả nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

-  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng;

- Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng;

-  Phát hiện, tố cáo những tập thể, cá nhân có sai phạm trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

- Thực hiện nghiêm túc giờ làm việc hành chính, nghiêm cấm các cá nhân và đơn vị tổ chức du xuân, tham gia lễ hội, đền chùa … trong giờ làm việc, đặc biệt sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán Ất Mùi; cán bộ, công chức, viên chức không uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; phát huy hiệu quả trong tham mưu xử lý công việc; đảm bảo an toàn, an ninh mạng thông tin, bảo mật thông tin trong giai đoạn hiện nay.

-  Nghiêm túc thực hiện quy định về văn hóa, văn minh công sở tại trụ sở làm việc của các đơn vị, đặc biệt chú ý về trang phục, thẻ làm việc, giao tiếp ứng xử, bài trí trụ sở, phòng làm việc... nhất là bộ phận thường xuyên giao tiếp giải quyết công việc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng. Quy định rõ về quy trình, tuyến trình khen thưởng, đảm bảo công khai minh bạch trong công tác thi đua, khen thưởng.

-  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Thi đua "Quản lý tốt, dạy tốt, học tốt" và triển khai các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV.

- Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên có những hành vi vi phạm quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, những việc công chức, viên chức không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và công tác thi đua, khen thưởng.

- Xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp vi phạm, những trường hợp không thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền theo quy định. Khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc phát hiện cung cấp thông tin đúng, kịp thời về sai phạm, tiêu cực của cán bộ, giáo viên, nhân viên. .

 

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Nguyễn Văn Dũng