Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31


 

 
 
 

 

 

NỘI DUNG CÔNG TÁC TUẦN 31

 (Từ ngày23/03/2015 đến 28/03/2015)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ hai

23/03/2015

Chào cờ

Đ/c Thắng, Dũng,

Thực hiện dạy học theo thời khóa biểu.

GvTB, GVBM

Kiểm tra sổ ghi đầu bài các lớp .

Đ/c Chức

Trực trường

BGH

Thứ ba

24/03/2015

Thực hiện dạy học theo thời khóa biểu

GvTB, GVBM

Lao động vệ sinh trường

Đ/c Linh 6B

Trực trường

BGH

Thứ tư

25/03/2015

Thực hiện dạy học theo thời khóa biểu.

GvTB, GVBM

Trực trường

BGH

Thứ năm

26/03/2015

Hoạt động chủ điểm Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đ/c Quang Minh, Thắng

Trực trường

BGH

 Thứ sáu

27/03/2015

Thực hiện dạy học theo thời khóa biểu.

GvTB, GVBM

Dự HN chuẩn bị Hội dọc sách cụm 3

Đ/c Chức

Trực trường

BGH

 Thứ bảy

27/03/2015

Thực hiện dạy học theo thời khóa biểu.

GvTB, GVBM

Họp thi nghề PT-THCS tại TTHNDN Đông Triều

Đ/c Chức

Tuyên truyền ngày   "Giờ trái đất"

Đ/c Thắng

Trực trường

BGH

 

Nơi nhận:

- Phòng GD: để báo cáo;

- BGH: để chỉ đạo;

- CB-GV-NV thực hiện theo phân công;

- Lưu: VP,

          Tràng Lương, ngày21 tháng 03 năm 2015

                                HIỆU TRƯỞNG

                                     (Đã ký)

 

 

 

                            Nguyễn Văn Dũng