Lịch công tác
Thứ sáu, ngày 03/04/2020
7 giờ 30

Đ/c: Nguyễn Thị Huệ - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

Đ/c: Nguyễn Bích Hảo - TT Tổ KHTN: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

Đ/c: Nguyễn Thị Thảo - Phó Hiệu trưởng: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

Đ/c: Nguyễn Thị Thơm - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

13 giờ 30

Đ/c: Nguyễn Văn Huy - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

Đ/c: Đồng Thị Thùy - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

Đ/c: Nguyễn Thị Thảo - Phó Hiệu trưởng: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

Đ/c: Nguyễn Thị Thơm - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

Thứ bảy, ngày 04/04/2020
7 giờ 30

Đ/c: Đoàn Huyền Trang - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

Đ/c: Đoàn Thị Hương Giang - Hành chính: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

Đ/c: Đoàn Thanh Tuân - Phó Hiệu trưởng: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

Đ/c: Tẩy Thị Quỳnh - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

13 giờ 30

Đ/c: Vũ Thị Hà - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

Đ/c: Đào Thị Trang - Thiết bị, TV: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

Đ/c: Đoàn Thanh Tuân - Phó Hiệu trưởng: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

Đ/c: Tẩy Thị Quỳnh - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

Chủ nhật, ngày 05/04/2020
7 giờ 30

Đ/c: Dương Nam Chung - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

Đ/c: Trần Thanh Thư - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

13 giờ 30

Đ/c: Nguyễn Thị Nhung - TT Tổ 4, 5: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

Đ/c: Tạ Văn Khôi - Nhân viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

Thứ hai, ngày 06/04/2020
7 giờ 30

Đ/c: Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng: Trực trường phòng chống dịch Covid-19.

13 giờ 30

Đ/c: Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng: Trực trường phòng chống dịch Covid-19.

Thứ ba, ngày 07/04/2020
7 giờ 30

Đ/c: Trần Thị Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn trường: Trực trường, phòng chống dịch Covid-19 (điểm trưởng Tiểu học)

Đ/c: Nguyễn Thị Thảo - Phó Hiệu trưởng: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

Đ/c: Nguyễn Thị Thơm - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

13 giờ 30

Đ/c: Phạm Thu Thảo - Giáo viên: Trực trường, phòng chống dịch Covid-19 (điểm trưởng Tiểu học)

Đ/c: Lục Thị Thảo - Tổ trưởng Tổ KHTN: Trực trường, phòng chống dịch Covid-19 (điểm trưởng THCS)

Đ/c: Nguyễn Thị Thảo - Phó Hiệu trưởng: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

Đ/c: Nguyễn Thị Thơm - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

Thứ tư, ngày 08/04/2020
7 giờ 30

Đ/c: Nguyễn Quang Minh - Giáo viên: Trực trường, phòng chống dịch Covid-19 (điểm trưởng THCS)

Đ/c: Nguyễn Thị Kim Anh - Giáo viên: Trực trường, phòng chống dịch Covid-19 (điểm trưởng Tiểu học)

Đ/c: Đoàn Thanh Tuân - Phó Hiệu trưởng: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

Đ/c: Tẩy Thị Quỳnh - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

13 giờ 30

Đ/c: Hoàng Văn Thắng - Tổ Phó Tổ KHTN: Trực trường, phòng chống dịch Covid-19 (điểm trưởng THCS)

Đ/c: Bùi Thị Dung - Giáo viên: Trực trường, phòng chống dịch Covid-19 (điểm trưởng Tiểu học)

Đ/c: Đoàn Thanh Tuân - Phó Hiệu trưởng: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

Đ/c: Tẩy Thị Quỳnh - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

Thứ năm, ngày 09/04/2020
7 giờ 30

Đ/c: Hoàng Thế Hải - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

Đ/c: Nguyễn Thị Khuyên - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

Đ/c: Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng: Trực trường phòng chống dịch Covid-19.

13 giờ 30

Đ/c: Nguyễn Thị Luyến - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

Đ/c: Dương Thị Đức - TT Tổ 1, 2, 3: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

Đ/c: Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng: Trực trường phòng chống dịch Covid-19.

Hôm nay: Thứ năm, ngày 02 / 04 / 2020
7 giờ 30

Đ/c: Hoàng Thế Hải - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

Đ/c: Nguyễn Thị Khuyên - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

Đ/c: Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng: Trực trường phòng chống dịch Covid-19.

13 giờ 30

Đ/c: Nguyễn Thị Luyến - Giáo viên: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường THCS.

Đ/c: Dương Thị Đức - TT Tổ 1, 2, 3: Trực trường phòng chống dịch Covid-19 tại điểm trường Tiểu học.

Đ/c: Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng: Trực trường phòng chống dịch Covid-19.