Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26


 

 
 
 

 

 

NỘI DUNG CÔNG TÁC TUẦN 26

(Từ ngày 16/02/2015 đến 21/02/2015)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

Thứ hai

16/02/2015

Nghỉ tết ngyên đán

CB,G/v,N/v, H/s

 

Trực trường trong dịp tết nguyên đán

Đ/c Chức

 

Thứ ba

17/02/2015

Nghỉ tết ngyên đán

CB,G/v,N/v, H/s

 

Trực trường trong dịp tết nguyên đán

Đ/c Chức

 

Dự hội nghị tổng kết thi đua xã

Đ/c Dũng

 

     Thứ tư

18/02/2015

Nghỉ tết ngyên đán

CB,G/v,N/v, H/s

 

Trực trường trong dịp tết nguyên đán

Đ/c Dũng

 

Thứ năm

19/02/2015

Nghỉ tết ngyên đán

CB,G/v,N/v, H/s

 

Trực trường trong dịp tết nguyên đán

Đ/c Viên

 

Thứ sáu

20/02/2015

Nghỉ tết ngyên đán

CB,G/v,N/v, H/s

 

Trực trường trong dịp tết nguyên đán

Đ/c Viên

 

Thứ bảy

21/02/2015

Nghỉ tết ngyên đán

CB,G/v,N/v, H/s

 

Trực trường trong dịp tết nguyên đán

Đ/c Hảo

 

Nơi nhận:

- Phòng GD: để báo cáo;

- BGH: để chỉ đạo;

- Dán phòng HĐ: CB-GV-NV thực hiện theo phân công;

- Lưu: VP,

          Tràng Lương, ngày 14 tháng 02 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

     (Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng