Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28


 

 
 

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG TÁC TUẦN 28

 (Từ ngày 02/03/2015 đến 07/03/2015)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ hai

02/03/2015

Chào cờ

Đ/c Thắng, Dũng,

Thực hiện dạy học theo thời khóa biểu.

GvTB, GVBM

Kiểm tra sổ ghi đầu bài các lớp .

Đ/c Chức

Thứ ba

03/03/2015

Thực hiện dạy học theo thời khóa biểu

GvTB, GVBM

Họp Hội đồng

Đ/c Dũng, CB,G/V,N/V

Họp Chi bộ

Đ/c Dũng, Đảng viên

Thứ tư

04/03/2015

Thực hiện dạy học theo thời khóa biểu.

GvTB, GVBM

Triển khai điều tra phổ cập Giáo duc

G/v

Thứ năm

05/03/2015

Thực hiện dạy học theo thời khóa biểu.

GvTB, GVBM

Triển khai điều tra phổ cập Giáo duc

G/v

Lao động vệ sinh trường

Đ/c Thùy, 6A

 Thứ sáu

06/03/2015

Thực hiện dạy học theo thời khóa biểu.

GvTB, GVBM

Triển khai điều tra phổ cập Giáo duc

G/v

 Thứ bảy

07/03/2015

Thực hiện dạy học theo thời khóa biểu.

GvTB, GVBM

Triển khai điều tra phổ cập Giáo duc

G/v

 

Nơi nhận:

- Phòng GD: để báo cáo;

- BGH: để chỉ đạo;

- CB-GV-NV thực hiện theo phân công;

- Lưu: VP,

          Tràng Lương, ngày 28 tháng 02 năm 2015

               HIỆU TRƯỞNG

           (Đã ký)

 

 

 

              Nguyễn Văn Dũng