Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33


 

 
 
 

 

 

NỘI DUNG CÔNG TÁC TUẦN 33

 (Từ ngày06/04/2015 đến 11/04/2015)

 

Thời gian

Nội dung công việc

                             Người thực hiện

Thứ hai

06/04/2015

Chào cờ

                Đ/c Thắng, Dũng,

Thực hiện dạy học theo thời khóa biểu.

                   GvTB, GVBM

Kiểm tra sổ ghi đầu bài các lớp .

                     Đ/c Chức

 

Trực trường

                         BGH

hứ ba

07/04/2015

Thực hiện dạy học theo thời khóa biểu

                 GvTB, GVBM

Lao động vệ sinh trường

                Đ/c Dương, 8B

 

Trực trường

                       BGH

Thứ tư

08/04/2015

Thực hiện dạy học theo thời khóa biểu.

                GvTB, GVBM

Lễ phát động hưởng ứng kế hoạch 113 của BGD&ĐT về việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

                  BGH, Gv, HS

Trực trường

                         BGH

Thứ năm

09/04/2015

Thực hiện dạy học theo thời khóa biểu.

                   GvTB, GVBM

Trực trường

BGH

Thực hiện dạy học theo thời khóa biểu.

 

Trực trường

                       BGH

 Thứ bảy

11/04/2015

Thực hiện dạy học theo thời khóa biểu.

               GvTB, GVBM

Trực trường

                      BGH

 

Nơi nhận:

- Phòng GD: để báo cáo;

- BGH: để chỉ đạo;

- CB-GV-NV thực hiện theo phân công;

- Lưu: VP,

          Tràng Lương, ngày04 tháng 04 năm 2015

                             HIỆU TRƯỞNG

                                  (Đã ký)

 

 

 

                        Nguyễn Văn Dũng