Asset Publisher

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II 2014 -2015

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II 2014 -2015


THỨ

TIẾT

6A

6B

7

8A

8B

9A

9B

 

 

 

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

 

 

2

Văn - Linh

NNgữ - MinhQ

Văn - Tân

Toán - Hải

Hoá - Dương

Thể - Thư

Toán - Minh

 

 

 

3

Toán - Hải

Văn - Linh

Thể - Thư

Sử - Thùy

NNgữ - MinhQ

Toán - Minh

Sinh - Hảo

 

 

 

4

NNgữ - MinhQ

Toán - Hải

Toán - Viên

Thể - Thư

Toán - Minh

Sinh - Hảo

Địa - Tân

 

 

 

5

NGLL- Thùy

NGLL- Linh

NGLL- Thư

NGLL-Dương

NGLL- Hảo

NGLL- Minh

NGLL-- Tân

 

 

 

3

1

Văn - Linh

Hoạ - Chức

Toán - Viên

Toán - Hải

Địa - Hảo

GDCD - Lan

NNgữ - MinhQ

 

 

 

2

Toán - Hải

CNghệ - Thảo

Lý - Luyến

Tin - Viên

NNgữ - MinhQ

Văn - Lan

CNghệ - Linh

 

 

 

3

Hoạ - Chức

Toán - Hải

Sinh - Hảo

Tin - Viên

GDCD - Lan

NNgữ - MinhQ

Lý - Luyến

 

 

 

4

NNgữ - MinhQ

Văn - Linh

Tin - Viên

Địa - Hảo

Văn - Thảo

Lý - Luyến

Văn - Lan

 

 

 

5

 

 

Tin - Viên

Hoạ - Hải

CNghệ - Luyến

CNghệ - Linh

Sinh - Hảo

 

 

 

4

1

CNghệ - Thắng

Tin - Viên

Sử - Thùy

NNgữ - MinhQ

Toán - Minh

Nhạc - Trang

Hoá - Dương

 

 

 

2

NNgữ - MinhQ

Tin - Viên

Địa - Tân

Hoá - Dương

Nhạc - Trang

Sử - Thùy

Văn - Lan

 

 

 

3

GDCD - Thùy

NNgữ - MinhQ

Toán - Viên

Nhạc - Trang

Sinh - Dương

Toán - Minh

Văn - Lan

 

 

 

4

Thể - Thắng

Nhạc - Trang

NNgữ - MinhQ

Sinh - Dương

Tin - Viên

Văn - Lan

Toán - Minh

 

 

 

5

Địa - Tân

Sử - Thùy

 

GDCD - Lan

Tin - Viên

Hoá - Dương

Nhạc - Trang

 

 

 

5

1

Tin - Viên

Văn - Linh

Thể - Thư

Toán - Hải

NNgữ - MinhQ

Lý - Luyến

Toán - Minh

 

 

 

2

Tin - Viên

Văn - Linh

Sinh - Hảo

Toán - Hải

Toán - Minh

Văn - Lan

NNgữ - MinhQ

 

 

 

3

Thể - Thắng

Toán - Hải

Toán - Viên

NNgữ - MinhQ

Sinh - Dương

Toán - Minh

Thể - Thư

 

 

 

4

Toán - Hải

Sinh - Thắng

NNgữ - MinhQ

CNghệ - Luyến

Hoá - Dương

Tin - Minh

Văn - Lan

 

 

 

5

 

SHL - Linh

Hoạ - Hải

Địa - Hảo

Lý - Luyến

Tin - Minh

Hoá - Dương

 

 

 

6

1

Toán - Hải

GDCD - Thùy

Văn - Tân

Hoá - Dương

Văn - Thảo

Thể - Thư

Văn - Lan

 

 

 

2

Nhạc - Trang

Địa - Tân

GDCD - Linh

Sinh - Dương

Văn - Thảo

Văn - Lan

Tin - Hải

 

 

 

3

Văn - Linh

Thể - Thư

Nhạc - Trang

Văn - Thảo

Sử - Thùy

Văn - Lan

Tin - Hải

 

 

 

4

Văn - Linh

Toán - Hải

Địa - Tân

Văn - Thảo

Thể - Thư

Hoá - Dương

Sử - Thùy

 

 

 

5

Sinh - Thắng

 

CNghệ - Linh

SHL - Dương

Hoạ - Hải

Sử - Thùy

GDCD - Lan

 

 

 

7

1

CNghệ - Thắng

Lý - Luyến

NNgữ - MinhQ

Văn - Thảo

Thể - Thư

Địa - Tân

Toán - Minh

 

 

 

2

Sử - Thùy

Thể - Thư

Văn - Tân

Văn - Thảo

Toán - Minh

NNgữ - MinhQ

Lý - Luyến

 

 

 

3

Lý - Luyến

NNgữ - MinhQ

Văn - Tân

Thể - Thư

Văn - Thảo

Sinh - Hảo

Sử - Thùy

 

 

 

4

Sinh - Thắng

CNghệ - Thảo

Sử - Thùy

NNgữ - MinhQ

Địa - Hảo

Toán - Minh

Thể - Thư

 

 

 

5

SHL - Thùy

Sinh - Thắng

SHL - Thư

Lý - Luyến

SHL - Hảo

SHL - Minh

SHL - Tân