Lịch công tác
Thứ năm, ngày 02/12/2021
8 giờ 00

Đ/c: Đoàn Thanh Tuân - Hiệu trưởng: Trực trường

Đ/c: Nguyễn Thị Thảo- PHT: Trực tại điểm trường tiều học

Thứ sáu, ngày 03/12/2021
8 giờ 00

Đ/c: Đoàn Thanh Tuân - Hiệu trưởng: Trực trường

Đ/c: Nguyễn Thị Thảo- PHT: Trực tại điểm trường tiều học

Thứ hai, ngày 06/12/2021
8 giờ 00

Đ/c: Đoàn Thanh Tuân - Hiệu trưởng: Trực trường

Đ/c: Nguyễn Thị Thảo- PHT: Trực tại điểm trường tiều học

Thứ ba, ngày 07/12/2021
8 giờ 00

Đ/c: Đoàn Thanh Tuân - Hiệu trưởng: Trực trường

Đ/c: Nguyễn Thị Thảo- PHT: Trực tại điểm trường tiều học

Thứ tư, ngày 08/12/2021
8 giờ 00

Đ/c: Đoàn Thanh Tuân - Hiệu trưởng: Trực trường

Đ/c: Nguyễn Thị Thảo- PHT: Trực tại điểm trường tiều học

Hôm nay: Thứ tư, ngày 01 / 12 / 2021
8 giờ 00

Đ/c: Đoàn Thanh Tuân - Hiệu trưởng: Trực trường

Đ/c: Nguyễn Thị Thảo- PHT: Trực tại điểm trường tiều học